QUÈ POTS FER

Amics de la UNESCO de Barcelona funciona gairebé amb voluntaris. Cap membre de l’òrgan de govern rep cap remuneració per la seva tasca. Creiem que la força del voluntariat és la que pot ajudar a difondre les idees de pau i de solidaritat entre els pobles i les cultures.


PERFILS DE VOLUNTARIS

L’entitat desitja i necessita tenir voluntaris de perfils diversos per funcionar i poder donar el màxim de serveis a la ciutadania. No obstant, cal que el voluntariat estigui compromès i implicat amb l’Entitat, és a dir, cal poder aportar un mínim de temps, dedicació, coneixements i il·lusió.

Hi ha diferents àmbits en els quals pots participar com a voluntari dins de cadascun dels projectes:

 • Organització de projectes
 • Administració i suport: Tasques generals com la recepció en els diferents esdeveniments i activitats, l’acolliment, suport administratiu i captació de socis.
 • Disseny gràfic: Maquetació, disseny de gràfics, disseny audiovisual (CD-vídeo), etc.
 • Comunicació: Relacions públiques, xarxes socials, web.
 • Fotografia: Fer reportatges fotogràfics dels esdeveniments que organitzem.
 • Avaluació dels projectes: enquestes de satisfacció, d’interès o d’avaluació organitzativa.

DRETS I DEURES DELS VOLUNTARIS

ELS DRETS:

 • Obtenir de l’entitat de voluntariat en què col·laboren informació sobre la missió, la finalitat i el funcionament de l’entitat necessaris per desenvolupar la tasca de voluntariat, així com la formació necessària per a l’acompliment de la seva activitat.

 • Formalitzar la seva vinculació amb l’entitat amb el full de compromís.

 • Participar en l’elaboració, la planificació, l’execució i l’avaluació dels programes i les activitats en què col·laborin.

 • Acordar lliurement les condicions i els possibles canvis de la seva acció voluntària, així com la seva desvinculació.

ELS DEURES:

 • Cooperar en la consecució dels objectius de l’entitat o dels programes en què participen per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’entitat, i participar activament en els espais i mitjans que l’entitat ha previst per fer efectiu un treball coordinat en els programes, així com en la formació acordada.

 • Acomplir l’activitat en què participen amb responsabilitat, diligència i competència, i respectar les normes internes i observar les mesures de seguretat i salut que estableixen les lleis.

 • Rebutjar tota contraprestació econòmica o material que els ofereixin els destinataris o tercers per la seva actuació.

 • Respectar els drets i la dignitat dels destinataris de l’acció voluntària i dels altres voluntaris amb els quals col·laborin.

 • Mantenir la confidencialitat de la informació coneguda en l’acompliment de la seva activitat.

 • Notificar a l’entitat de voluntariat la seva renúncia amb antelació suficient, per tal que es puguin adoptar les mesures necessàries per evitar perjudicis a l’activitat en què participen.

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram