CARTA DEL VOLUNTARIAT

CARTA DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA

Drets i deures del Voluntari El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d’Octubre de 1995, inspirantse, entre altres, en les recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de la IAVE, considera:

  • Que el voluntariat és una manifestació solidària que es canalitza per mitjà d’entitats sense afany de lucre.
  • Que tots els ciutadans tenen dret d’organitzar-se i contribuir, d’acord amb llurs preferències i capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat.
  • Que el compromís d’actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió lliure i personal motivada per principis de solidaritat i altruisme.
  • Que el voluntariat contribueix a un desenvolupament social del nostre entorn i del món, més just, solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi, mitjançant la participació dels ciutadans en la vida de les societats.
  • Que el voluntariat estimula la responsabilitat social dels ciutadans i contribueix a la resolució de les necessitats socials.
  • Que el voluntariat fonamenta la seva acció en els principis d’associació i participació democràtica, respecte a la dignitat, igualtat i llibertat de la persona.

D’acord amb els aspectes esmentats, i per tal d’impulsar el creixement del fet voluntari i la seguretat jurídica, proposa que totes aquelles persones voluntàries i les entitats on s’organitzen acomodin la seva actuació als següents:

Drets del voluntari

Primer. Obtenir formació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la convenientment.

Segon. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.

Tercer. Ser tractat sense cap tipus de discriminació i amb tot el respecte a la seva condició i creences.

Quart. Gaudir d’acreditació suficient com a voluntari davant de tercers i obtenir certificació de la seva participació en els programes.

Cinquè. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.

Sisè. Ser coberts dels riscos derivats de l’activitat que du a terme com a voluntari i dels danys que, involuntàriament, podria causar a tercers per raó de la seva activitat.

Setè. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.

Vuitè. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades per cadascú.

El I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d’Octubre de 1995, inspirantse, entre altres, en les recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de la IAVE, considera: Que I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d’Octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les recomanacions del Consell d’Europa i del Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada al Congrés Mundial per iniciativa de la IAVE, considera:

Deures del Voluntari

Primer. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels compromisos adquirits dins de l’organització.

Segon. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.

Tercer. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per l’entitat.

Quart. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari o per tercers en virtut de la seva actuació.

Cinquè. Mantenir la confidencialitat, sense prejudici dels drets de la persona, de les informacions rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris com de l’entitat.

Sisè. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació o continuar l’activitat fins que pugui adoptar-se les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.

La carta del Voluntariat ha estat reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva Resolució 98/V. 29 Maig 1996

Facebook
Twitter
YouTube
Instagram